Стиропорът лесно се превръща от битов отпадък в нов продукт.Изградени са събирателни центрове за битовите отпадъци, както и за стиропрор. Благодарение на събирателните центрове се допринася опазването на околната среда.Строителните материали, се рецилкират, като им се дава нов живот.Отпадъците от стиропор се рециклират и се превъръщат в нови опаковки или продукти с различни приложения.